Sahi Jata: Where Rabana is the Protagonist

“Bhrata me Kumbhakarna Sakala Pubala Dhwanshakari Baliyan Putra me Meghanada Prahasito Badano Jen Baddha Surendra | Khadga me Chandrahaso Ranamukha Chapalo Rakhyasa Me Sahayah Sohey Girbana Satrus Tribhubana Bijayi Rabano … Continue reading Sahi Jata: Where Rabana is the Protagonist